Team Ying De Men at the Dutch Open Wushu Championships 2015

Team Ying De Men at the Dutch Open Wushu Championships 2015